Ochrana osobných údajov

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Prevádzkovateľom  eshopu incuple.sk je spoločnosť  incuple s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú : info@incuple.sk 

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) 

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. 

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu 

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 

 

Článok II. 

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ. 

 

 

Účel spracúvania OÚ  Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov 
Kategórie dotknutých osôb  Kategória OÚ  Doba uchovávania OÚ  Katogória príjemcov OÚ 
vystavenie daňového dokladu  článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
zákazníci  bežné osobné údaje  podľa zákona uvedeného v právnom základe  Účtovník, Slovenská pošta, prepravná spoločnosť Geis 
zasielanie marketingových materiálov  článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 
zákazníci  bežné osobné údaje  Počas trvania súhlasu zo strany zákazníka   mailchimp 
identifikácia užívateľa webstránky  článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel 
návštevníci webstránky  bežné osobné údaje  Počas trvania súhlasu zo strany zákazníka  Google, Facebook 

 

 

 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky. 

Článok III 

Práva dotknutej osoby 

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. 

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. 

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:  Martin Kováč, info@incuple.sk, tel. 0918 436 006  

Menu